Program studiów

Program studiów dla kierunku:

Inżynieria Produkcji Kosmetyków i Suplementów

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA – 3,5 LETNIE INŻYNIERSKIE
(STACJONARNE) – profil praktyczny

Specjalności:
 „Technologie produkcji kosmetyków”
 „Technologie produkcji suplementów diety”

Program kształcenia na kierunku „Inżynieria produkcji kosmetyków i suplementów” ma charakter interdyscyplinarny, gwarantujący absolwentom wszechstronną wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne na konkurencyjnym rynku pracy.

Kierunek Inżynieria Produkcji Kosmetyków i Suplementów wychodzi naprzeciw nowym formom współpracy z interesariuszami zewnętrznymi (partnerami z otoczenia gospodarczego) w celu uatrakcyjnienia zajęć dydaktycznych i podniesienia poziomu wykształcenia absolwentów, zwłaszcza w zakresie umiejętności praktycznych.

Program kształcenia będzie realizowany zgodnie z Uchwałą nr 9/2018 Senatu PANS z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie uruchomienia w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu nowego kierunku studiów pierwszego stopnia „Inżynieria produkcji kosmetyków i suplementów” i zatwierdzenia programu kształcenia.

Treści programowe realizowane będą w ciągu 7 semestrów i dzielą się na cztery grupy przedmiotów kształcenia: podstawowe, ogólne, kierunkowe, kierunkowe wybieralne.
Studenci będą mieli możliwość uczestniczenia w programach wymiany międzynarodowej ERASMUS+.

Plany studiów:


Raport samooceny kierunku Inżynieria Produkcji Kosmetyków i Suplementów za rok akademicki 2021/2022

Raport samooceny kierunku Inżynieria Produkcji Kosmetyków i Suplementów za rok akademicki 2018/2019