Inteligentne technologie

INTELIGENTNE TECHNOLOGIE 

Kierunek studiów stacjonarnych drugiego stopnia o profilu praktycznym to odpowiedź na wyraźne zapotrzebowanie rynku na specjalistów potrafiących łączyć nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie z wiedzą i umiejętnościami menedżerskimi, które zapewnią odpowiedni poziom kwalifikacji zawodowych absolwenta – uzyskanie tytułu zawodowego magistra inżyniera.

Studia trwają 1,5 roku (3 semestry) i oferują 3 miesięczną praktykę zawodową w wybranych instytucjach publicznych, a także w zakładach branży mechaniczno-mechatronicznej, sektora informatycznego (IT) oraz transportowo-spedycyjno-logistycznego (TSL).

Obecny rynek pracy poszukuje specjalistów, którzy oprócz wykształcenia ogólno-technicznego: inżynieria materiałowa, inżynieria wytwarzania, inżynieria mechaniczna posiadają wiedzę i umiejętności menedżerskie w zakresie zarządzania strategicznego, zarządzania wiedzą, zarządzania innowacjami oraz transferem technologii, niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności, wykorzystując nowoczesne systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Przed tak interdyscyplinarnie wykształconymi osobami rynek pracy stawia dziś wymagania z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, projektowania procesów i systemów produkcyjnych, przygotowania i organizacji produkcji, a także wdrażania inteligentnych technologii w mechatronice, informatyce oraz transporcie i logistyce.

Kierunek zapewni wykształcenie kadr dysponujących niezbędną wiedzą z zakresu innowacyjnych technologii, w szczególności z zakresu programowania, projektowania wspomaganego komputerowo oraz wykorzystywania nowoczesnych systemów informatycznych w urządzeniach mechatronicznych oraz w transporcie i logistyce.

Inteligentne Technologie” – (od II semestru) oferują specjalności:

  • Inteligentne technologie w informatyce i mechatronice

  • Inteligentne technologie w transporcie i logistyce

Inteligentne technologie w informatyce i mechatronice

Absolwenci nabędą umiejętności samodzielnego tworzenia nowego oprogramowania przy wykorzystywaniu nowoczesnych języków programowania, programowania robotów mobilnych, baz danych oraz nowoczesnych technologii informatycznych, w tym systemy oparte o sztuczną inteligencję. Absolwenci zapoznają się z metodami i technikami analizy i projektowania systemów informacyjnych, inteligentnymi technologiami mobilnymi, systemami sterowania oraz projektowania nowoczesnych urządzeń mechatronicznych. W ramach specjalności zdobędą pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu programowania obrabiarek sterowanych numerycznie z różnymi układami sterowania, w tym modelowania 3D i 2D za pomocą oprogramowania CAD/CAM/CAE.

Specjalność pozwala zdobyć następującą wiedzę i umiejętności:

 • projektowania systemów informacyjnych oraz zarządzania realizacją projektów informatycznych;

 • praktycznego wykorzystania narzędzi informatycznych na potrzeby wspomagania procesów produkcyjnych;

 • projektowania, programowania i wdrażania aplikacji komputerowych; 

 • programowania obrabiarek CNC z różnymi układami sterowania;

 • projektowania oraz programowania w systemach CAD/CAM/CAE;

 • projektowania zaawansowanych urządzeń mechatronicznych;

 • projektowania oraz modelowania 3 D;

 • programowania, budowy i działania współczesnych robotów mobilnych oraz inteligentnych technologii mobilnych, a także systemów sterowania.

Absolwenci będą przygotowani do podjęcia pracy na stanowiskach:

 • specjalisty w zakresie zaawansowanych technologii informatycznych, przeznaczonych zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw;

 • kierownika prac analityczno-projektowych, organizacji i nadzorowania przedsięwzięć informatycznych, zarządzania i pozyskiwania wiedzy w systemach informacyjnych;

 • doradcy w zakresie podejmowania decyzji oraz zarządzania strategicznego;

 • programisty i administratora baz danych; 

 • managera realizacji projektów informatycznych;

 • analityka i projektanta systemów informatycznych;

 • konsultanta w agencjach konsultingowych i doradzać w zakresie informatycznego wspierania różnych działań przedsiębiorstwa, banku, urzędów administracji publicznej i innych organizacji;

 • pracownika firm software’owych, przy tworzeniu oprogramowania dla potrzeb e-biznesu i organizacji wirtualnych;

 • projektanta w firmach reklamowych lub konsultingowych, tworzącym multimedialny wizerunek firmy, urzędu oraz udostępniającym go w Internecie;

 • projektanta procesów technologicznych na obrabiarki CNC;

 • programisty-technologa obrabiarek i robotów;

 • specjalisty z zakresu symulacji i modelowania oraz badań eksperymentalnych.

Absolwenci będą przygotowani do pracy w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych przemysłu maszynowego, samochodowego, lotniczego, chemicznego oraz spożywczego;

 • firmach zajmujących się instalacją, projektowaniem i konstruowaniem układów i systemów mechatronicznych;

 • własnej działalność gospodarczej w zakresie zarówno projektowania i produkcji, jak i eksploatacji oraz serwisu urządzeń i systemów mechatronicznych;

 • biurach projektowych zajmujących się układami mechatronicznymi;

 • firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem i utrzymaniem narzędzi i systemów informatycznych, w szczególności pracy w zespołach projektowych oraz programistycznych;

 • organizacjach, jednostkach samorządowych, instytucjach i firmach stosujących narzędzia i systemy informatyczne, nowoczesne systemy zarządzania, sterowania, przetwarzania i opracowywania danych.


Inteligentne technologie w transporcie i logistyce

Absolwenci nabędą wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do rozwiązywania problemów w zakresie: organizacji i projektowania systemów transportowych, logistycznych, magazynowania, modelowania, optymalizacji procesów i systemów obsługi transpor­to­wej i logistycznej, a także do pro­wa­dzenia badań w zakresie rozwoju inteligentnych systemów transportowych i logistycznych. W ramach specjalności absolwenci nabędą umiejętności biegłego posługiwania się technikami Komputerowymi w zagadnieniach automatyzacji procesów i systemów transportowych, analizy logistycznej i badań operacyjnych w zastosowaniach transportowych, stosowania systemów informacyjnych w automatyzacji zarządzania i sterowania w transporcie oraz działalności przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej.

Specjalność pozwala zdobyć następującą wiedzę i umiejętności:

 • kierować pracą zespołu zajmującego się planowaniem, organizacją i sterowaniem procesów i systemów produkcyjnych;

 • wykorzystywać poznane metody badawcze w obszarze technik negocjacyjnych, zarządzania strategicznego, zarządzania wiedzą i zarządzania innowacjami oraz z systemów wspomagania decyzji w przedsiębiorstwie;

 • formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania z zakresu sztucznej inteligencji w transporcie i logistyce oraz innowacyjnych technologii w transporcie i logistyce;

 • wykorzystywać poznane metody badawcze w obszarze identyfikacji i zarządzania procesami logistycznymi w sferze funkcjonowania inteligentnych centrów logistycznych i magazynowych;

 • opracować za pomocą nowych metod i narzędzi architekturę, strukturę i funkcjonalność telematycznych systemów transportowych i logistycznych;

 • posługiwania się technikami informacyjno-komunikacyjnymi i innymi właściwymi do realizacji zadań z zakresu transportu i logistyki;

 • modelowania komputerowego samochodowych systemów mechatronicznych.

Absolwenci będą przygotowani do podjęcia pracy na stanowiskach:

 • menedżerów i specjalistów w zakresie zarządzania procesami i projektami logistycznymi i transportowymi w różnych przedsiębiorstwach i instytucjach;

 • specjalistów i menedżerów w działach logistyki przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych, w różnych obszarach (zaopatrzenie, produkcja, dystrybucja, obsługa klienta); 

 • menedżerów, koordynatorów w  przedsiębiorstwach świadczących usługi logistyczne (firmy spedycyjno-transportowe, centra usług logistycznych, nowoczesne magazyny, firmy cateringowe, zaopatrzeniowe i dystrybucyjne);

 • doradcy i konsultanta w przedsiębiorstwach oraz firmach konsultingowych;

 • menedżerów własnej działalności w zakresie transportu i logistyki. 

Absolwenci będą przygotowani do pracy w:

 • przedsiębiorstwach transportowych sektora publicznego i prywatnego, przemyśle motoryzacyjnym, transportowym, logistycznym i spedycyjnym;

 • instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, modernizacją oraz eksploatacją systemów transportowych i logistycznych;

 • w nowoczesnych centrach logistycznych i dystrybucyjnych;

 • placówkach naukowo-badawczych i biurach projektowych związanych z transportem, a także bazach logistycznych i terminalach kontenerowych;

 • w dużych organizacjach gospodarczych, krajowych i międzynarodowych, a także w przedsiębiorstwach z sektora MŚP;

 • przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem i doradztwem w zakresie marketingu i zarządzania oraz transportu i logistyki;

 • w firmach tworzących i wdrażających nowoczesne systemy informatyczne dla potrzeb transportu i logistyki;

 • krajowych i międzynarodowych firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych, firmach związanych z planowaniem;

 • firmach zajmującymi się systemami telematycznymi w transporcie i logistyce oraz inżynierią środków transportu;

 • firmach logistycznych zajmujących się przewozami towarów w kraju i za granicą.


Instytut Nauk Technicznych PANS w mediach społecznościowych

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony na Facebooku: