Kadra kierunku

Kadra dydaktyczna

Kadrę dydaktyczną na kierunku Inżynieria Produkcji Kosmetyków i Suplementów tworzą wykładowcy z:

  • Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • Politechniki Krakowskiej
  • Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu

Szeregi kadry uzupełniają również pracownicy z renomowanych firm zajmujących się produkcją kosmetyków i suplementów na światową skalę.

  • Kierownik Zakładu Inżynierii Produkcji Żywności i Kosmetyków – prof. dr hab. inż. Wiesław Barabasz

Nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia w  Zakładzie Inżynierii Produkcji Żywności i Kosmetyków w roku akademickim 2022/2023:

Prof. dr hab. Wiesław Barabasz

dr inż. Wioletta Tomaszewska-Górecka

dr inż. Janusz Hamryszczak

dr Marek Ruba

mgr inż. Kornelia Jaworska – Tomczyk

mgr inż.  Justyna Niklewicz

mgr inż. Patrycja Napora

mgr inż. Agata Pudlak

mgr Robert Rybak

mgr Rafał Korczyński

Opiekunowie studentów w roku akad. 2022/2023:

III rok – mgr inż. Justyna Niklewicz

IV rok – prof. dr hab. Wiesław Barabasz

 prof. dr hab. inż. Wiesław Barabasz

Prof. zw. dr hab. Wiesław BARABASZ – profesor nauk rolniczych (tytuł profesora otrzymał w 1995 r.), specjalność wg POLON, mikrobiologia, ekotoksykologia, biochemia. Wieloletni kierownik Katedry Mikrobiologii na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie oraz kierownik kierunku Biotechnologia na UR w Krakowie. Od 2016r. pracownik dydaktyczny w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu. Odbył 18 miesięczny staż naukowy w Penn State University w USA oraz kilkumiesięczne staże w Wielkiej Brytanii i Czechosłowacji. Autor licznych publikacji, monografii, książek i artykułów popularno-naukowych oraz ekspertyz. Uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych konferencji, sympozjów i zjazdów naukowych. Członek licznych Towarzystw Naukowych (PTM, PTG, PTNA, PTŻ). Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia Publicznego Krakowskiego Oddziału PAN. Obecnie pełni funkcje kierownika Zakładu Inżynierii Produkcji Żywności i Kosmetyków PANS oraz jest kierownikiem Uniwersytety Trzeciego Wieku.

dr hab. inż. prof. PANS Mariusz Witczak

Dr hab. inż. nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia.

Zatrudniony w Instytucie Nauk Technicznych PANS w Przemyślu oraz w Katedrze Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. W latach 1997-2003 współpracował w zakresie projektowania aparatury i instalacji przemysłowych z Biurem Inżynierskim w Krakowie.

Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2012 roku na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, doktora nauk technicznych w 2000 roku w Instytucie Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach , a magistra inżyniera na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej w 1996 roku. Licencjat w zakresie matematyki na Wydziale Matematyki UJ.

Zainteresowania badawcze i dorobek skupiają się wokół właściwości mechanicznych żywności i termodynamiki/równowagi w układach wieloskładnikowych oraz ich powiązanie z działaniem maszyn i urządzeń.

Jest współautorem programów, materiałów pomocniczych oraz prowadzi lub prowadził zajęcia między innymi z przedmiotów Maszynoznawstwo, Grafika inżynierskiej, Aparatura w produkcji żywności, Inżynierii procesowej, Statystyki.

Wielokrotnie był członkiem oraz pełnił funkcje przewodniczącego komisji wydziałowych i uczelnianych. W latach 2018-2021 pełnił funkcje prezesa OM PTTŻ oraz wchodziła w skład zarządu głównego. Od 2016 roku pełni funkcję eksperta PKA, a od 2020 roku jest członkiem Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN.

dr Robert Oliwa

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo, specjalność filologia angielska, nauczyciel dyplomowany, absolwent studiów podyplomowych z Technologii Informatycznych.

W edukacji od 1993 roku jako nauczyciel, lektor, nauczyciel akademicki i doradca metodyczny. W przeszłości zawodowo związany z Zespołem Państwowych Szkół Muzycznych w Przemysłu, Wyższą Szkołą Prawa i Administracji, Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych, Państwową Wyższą Szkołą Techniczno-Ekonomiczną w Jarosławiu. Opiekun praktyk zawodowych i uczelnianych. Autor warsztatów z obszaru metodyki nauczania języków obcych.

Autor monografii i artykułów na temat implementacji wirtualnych środowisk nauczania i dydaktyki języków obcych oraz tłumaczeń. Współautor Podkarpackiego Szkolenia Informatyczno-Metodycznego. Współredaktor Podkarpackiego Forum Filologicznego. Sekretarz konferencji krajowych i międzynarodowych. Uczestnik szkoleń, konferencji i wymian krajowych i międzynarodowych. Sekretarz the Journal of Teaching English with Technology.

Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

dr Magdalena Marchel

Zatrudniona w Instytucie Nauk Technicznych PANS w Przemyślu.

Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorat z nauk rolniczych uzyskała na Akademii Rolniczej w Krakowie. Praca doktorska dotyczyła metali ciężkich, głównie ograniczenia bioprzyswajalności kadmu przez rośliny użytkowane rolniczo.  Zainteresowania naukowe dotyczą chemii analitycznej, a szczególnie wykorzystania różnych metod analitycznych w tym także instrumentalnych, do oznaczania jakości produktów spożywczych, wykrywania zanieczyszczeń bądź zafałszowań żywności. Jest autorką bądź współautorką publikacji związanych z problematyką jakości produktów żywnościowych, a także obecnością metali ciężkich w środowisku. Prowadzi zajęcia m.in. z przedmiotów: Chemia, Chemia żywności, Analiza i ocena jakości żywności. Zainteresowania prywatne to przede wszystkim dalekie podróże i poznawanie innych krajów z bogactwem ich przyrody i kultury.

dr inż. Wioletta Tomaszewska-Górecka

Dr inż. Wioletta Tomaszewska-Górecka – doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna oraz inżynieria materiałowa, absolwentka Politechniki Krakowskiej.

Dr inż. Wioletta Tomaszewska-Górecka, ur. w Przemyślu, absolwentka I LO w Przemyślu
im. J. Słowackiego o profilu matematyczno-fizycznym (1992). Studia magisterskie na Politechnice Krakowskiej im. T. Kościuszki na Wydziale Mechanicznym na kierunku Inżynieria materiałowa (1997). Studia doktoranckie na Politechnice Krakowskiej – stopień naukowy doktor nauk technicznych
w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn (2002), tytuł rozprawy doktorskiej „Odporność na pękanie niskowęglowych stali bainitycznych o wysokich właściwościach mechanicznych”.

Od 2010 r. wykładowca w Instytucie Nauk Technicznych PANS w Przemyślu oraz nauczyciel dyplomowany w CKZiU nr 1 w Przemyślu. W latach 2013/2014 Dyrektor Instytutu Mechatroniki,
a od roku akademickiego 2014/2015 Dyrektor INT PANS w Przemyślu.

Autorka i współautorka wielu publikacji oraz uczestniczka wielu konferencji naukowych
o zróżnicowanej tematyce z zakresu inżynierii mechanicznej oraz nowoczesnych materiałów inżynierskich.

Doświadczenie dydaktyczne obejmuje: zagadnienia z nauki o materiałach, grafiki inżynierskiej,
norm i systemów jakości TQM, zajęcia laboratoryjne i projektowe na Politechnice Krakowskiej
oraz Uniwersytecie Rzeszowskim.

W uznaniu za zasługi dla rozwoju Uczelni przyznano tytuł „Zasłużony dla PANS w Przemyślu”.

mgr inż. Kornelia Jaworska – Tomczyk

Kornelia Jaworska-Tomczyk w 2012 uzyskała tytuł mgr inż. Technologii żywności na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie (specjalność: żywienie człowieka, specjalizacja: żywność prozdrowotna). Również w 2012 roku ukończyła studia licencjackie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie z Fizjoterapii, a w roku 2015 uzyskała mgr Fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Pracowała między innymi w biurze głównym Tesco Polska przy procesie wprowadzania nowych produktów na rynek, projektowaniu opakowań, analizie jakości produktów i ich ocenie sensorycznej oraz w centrum dietetycznym zajmując się oceną stanu odżywienia i wskaźników antropometrycznych człowieka, poradnictwem dietetycznym, układaniem i bilansowaniem diet, opieką nad pacjentem. Od 2015 roku wykładowca Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu, prowadzi zajęcia na kierunkach: Pielęgniarstwo, Jakość i Bezpieczeństwo Żywności, Inżynieria Produkcji Kosmetyków i Suplementów. Zainteresowania badawcze i publikacje związane są z jakością zdrowotną żywności, wpływem żywności na zdrowie człowieka i wpływem żywienia na usprawnienie procesu rehabilitacji.