Kadra kierunku

Kadra dydaktyczna

Kadrę dydaktyczną na kierunku Inżynieria Produkcji Kosmetyków i Suplementów tworzą wykładowcy z:

  • Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • Politechniki Krakowskiej
  • Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu

Szeregi kadry uzupełniają również pracownicy z renomowanych firm zajmujących się produkcją kosmetyków i suplementów na światową skalę.

  • Kierownik Zakładu Inżynierii Produkcji Żywności i Kosmetyków – prof. dr hab. inż. Wiesław Barabasz

Nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia w  Zakładzie Inżynierii Produkcji Żywności i Kosmetyków w roku akademickim 2023/2024:

dr Magdalena Marchel

mgr inż. Kornelia Jaworska – Tomczyk

mgr inż.  Justyna Niklewicz

mgr inż. Agata Pudlak

Opiekunowie studentów w roku akad. 2023/2024:

IV rok – prof. dr hab. Wiesław Barabasz

 prof. dr hab. inż. Wiesław Barabasz

Prof. zw. dr hab. Wiesław BARABASZ – profesor nauk rolniczych (tytuł profesora otrzymał w 1995 r.), specjalność wg POLON, mikrobiologia, ekotoksykologia, biochemia. Wieloletni kierownik Katedry Mikrobiologii na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie oraz kierownik kierunku Biotechnologia na UR w Krakowie. Od 2016r. pracownik dydaktyczny w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu. Odbył 18 miesięczny staż naukowy w Penn State University w USA oraz kilkumiesięczne staże w Wielkiej Brytanii i Czechosłowacji. Autor licznych publikacji, monografii, książek i artykułów popularno-naukowych oraz ekspertyz. Uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych konferencji, sympozjów i zjazdów naukowych. Członek licznych Towarzystw Naukowych (PTM, PTG, PTNA, PTŻ). Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia Publicznego Krakowskiego Oddziału PAN. Obecnie pełni funkcje kierownika Zakładu Inżynierii Produkcji Żywności i Kosmetyków PANS oraz jest kierownikiem Uniwersytety Trzeciego Wieku.

dr Magdalena Marchel

Zatrudniona w Instytucie Nauk Technicznych PANS w Przemyślu.

Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorat z nauk rolniczych uzyskała na Akademii Rolniczej w Krakowie. Praca doktorska dotyczyła metali ciężkich, głównie ograniczenia bioprzyswajalności kadmu przez rośliny użytkowane rolniczo.  Zainteresowania naukowe dotyczą chemii analitycznej, a szczególnie wykorzystania różnych metod analitycznych w tym także instrumentalnych, do oznaczania jakości produktów spożywczych, wykrywania zanieczyszczeń bądź zafałszowań żywności. Jest autorką bądź współautorką publikacji związanych z problematyką jakości produktów żywnościowych, a także obecnością metali ciężkich w środowisku. Prowadzi zajęcia m.in. z przedmiotów: Chemia, Chemia żywności, Analiza i ocena jakości żywności. Zainteresowania prywatne to przede wszystkim dalekie podróże i poznawanie innych krajów z bogactwem ich przyrody i kultury

mgr inż. Kornelia Jaworska – Tomczyk

Kornelia Jaworska-Tomczyk w 2012 uzyskała tytuł mgr inż. Technologii żywności na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie (specjalność: żywienie człowieka, specjalizacja: żywność prozdrowotna). Również w 2012 roku ukończyła studia licencjackie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie z Fizjoterapii, a w roku 2015 uzyskała mgr Fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Pracowała między innymi w biurze głównym Tesco Polska przy procesie wprowadzania nowych produktów na rynek, projektowaniu opakowań, analizie jakości produktów i ich ocenie sensorycznej oraz w centrum dietetycznym zajmując się oceną stanu odżywienia i wskaźników antropometrycznych człowieka, poradnictwem dietetycznym, układaniem i bilansowaniem diet, opieką nad pacjentem. Od 2015 roku wykładowca Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu, prowadzi zajęcia na kierunkach: Pielęgniarstwo, Jakość i Bezpieczeństwo Żywności, Inżynieria Produkcji Kosmetyków i Suplementów. Zainteresowania badawcze i publikacje związane są z jakością zdrowotną żywności, wpływem żywności na zdrowie człowieka i wpływem żywienia na usprawnienie procesu rehabilitacji.