Kadra kierunku

Nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia na kierunku Inteligentne technologie w roku akademickim 2023/2024:

prof. dr hab. inż. Maciej Kuboń

prof. dr hab. inż. Wiesław Piekarski

dr hab. inż. Tomasz Buratowski, prof. PANS

dr inż. Wioletta Tomaszewska-Górecka, prof. PANS

dr inż. Stanisław Szabłowski, prof. PANS

dr inż. Grzegorz Dzieniszewski, prof. PANS

dr inż. Piotr Grochowalski

dr inż. Wojciech Kozioł

dr inż. Adam Woś

dr Elżbieta Radochońska-Wasiewicz

mgr inż. Ireneusz Wiech

mgr inż. Robert Niedziałkowski

mgr inż. Agata Pudlak

mgr Lesław Kołcz

 

Opiekunowie studentów I roku w roku akad. 2023/2024:

I rok – dr Elżbieta Radochońska-Wasiewicz

II rok – dr inż. Stanisław Szabłowski, prof. PANS

 

Prof. dr hab. inż. Maciej Kuboń

Prof. zw. dr hab. inż. Maciej Kuboń – profesor nauk rolniczych (rok nadania 2015), specjalność: infrastruktura logistyczna i transport. Kierownik Katedry Inżynierii Produkcji, Logistyki i Informatyki Stosowanej na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Od 2018 roku pracownik dydaktyczny w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu. Zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień optymalizacja procesów produkcyjnych i logistycznych, oceny ryzyka oraz controlingu w procesach logistycznych. Autor ponad 145 publikacji naukowych i popularno-naukowych, 12 monografii i 26 rozdziałów w monografiach. Uczestniczył w realizacji 9 projektów badawczych, w tym 2 międzynarodowych. Jest współautorem dwóch patentów oraz 16 wdrożeń. Patenty te zostały wyróżnione na srebrnym i złotym medalem z wyróżnieniem, a także złotym medalem oraz Specjalnym Certyfikatem przyznanym przez İstanbul Aydın Üniversitesi. Promotor 3 doktoratów oraz ponad 133 prac inżynierskich i magisterskich. Redaktor naczelny czasopisma naukowego „Agricultural Engineering”, skarbnik ZG Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej, v-ce przewodniczący Komitetu Inżynierii Rolniczej, V-ce przewodniczący Grupy Roboczej ds. KSOW przy Ministrze Rolnictwa. Grupa Tematyczna ds. Innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, członek Komitetu Inżynierii Produkcji PAN, ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w ramach projektu „Grant PLUS”, ekspert w Ministerstwie Edukacji i Nauki w sprawie ewaluacji jednostek naukowych, członek Międzynarodowej Organizacji Inżynierów CIGR.

 

Prof. dr hab. inż. Wiesław Piekarski

Prof. zw. dr hab. Inż. Wiesław Piekarski – profesora otrzymał 2002, dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina inżynieria mechaniczna, specjalność: budowa i eksploatacja pojazdów, Motoryzacyjne skażenie środowiska, Odnaw. Żród. Energ. Prodziekan Wydziału 1999-2005, Dziekan 2005-2012, kierownik Katedry Środków transportu i Logistyki. Od 2016 roku pracownik naukowo-dydaktyczny w PANS w Przemyślu. Autor licznych publikacji naukowych (235), monografii i podręczników akademickich (15), Patenty i wzory użytkowe (4), Wypromowanie (11) doktorantów, recenzji naukowych–doktora (27), hab. (11), na tytuł prof. (5), ekspertyz technicz.- rzeczoznawca (samochody i ciągniki) i wiele recenzji projektów badawczych. Uczestnik wielu konferencji, sympozjów i seminariów naukowych. Prezes Lub. R.E Fundacji PAN O/Lublin, Prezes OW  i KZ. SIMP AR. oraz członek wielu Towarzystw Naukowych  (KTR-PAN, KNPMR PAN O/Lublin, PNTTE w Lublinie, PTNSS, PTZP, członek Rady NWN LIBRPOLIS Lublin, członek Rady Naukowej czasopisma AUTOBUSY.

 

Dr inż. Stanisław Szabłowski, prof. PANS

Jest absolwentem Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie na kierunku elektrotechnika o specjalności przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej.. Rozprawę doktorską pt. „Efektywność wspomaganego symulacją komputerową uczenia się – nauczania przedmiotów elektrycznych w szkołach zawodowych” obronił w 2006 roku na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Jest autorem licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym dwóch monografii. Zainteresowania naukowe obejmują modelowanie systemów mechatronicznych, edukację informatyczną i techniczną oraz nauczanie na odległość. Jest rzeczoznawcą MEiN podręczników do kształcenia zawodowego. Posiada duże doświadczenie praktyczne i dydaktyczne uzyskane w pracy w przemyśle, szkolnictwie zawodowym i wyższym. Prowadzi aktywną działalność naukowo-techniczną w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich i jest członkiem Zarządu Oddziału Przemyskiego SEP.

 

Dr inż. Piotr Grochowalski

Dr inż. Piotr Grochowalski zatrudniony jest na stanowisku naukowo-dydaktycznym (adiunkta) w Instytucie Informatyki, Kolegium Nauk Przyrodniczych, Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz na stanowisku dydaktycznym (adiunkta) w Instytutu Nauk Technicznych Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu. Pracę magisterską obronił w 2002 roku na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej, a pracę doktorską w roku 2013 obronił na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego.

Jego zainteresowania naukowe dotyczą zastosowań sztucznej inteligencji, eksploracji danych, baz danych oraz robotyki. Jest autorem/współautorem około 60 publikacji naukowych w międzynarodowych czasopismach, monografiach i materiałach konferencyjnych.

 

Dr inż. Wioletta Tomaszewska-Górecka

Dr inż. Wioletta Tomaszewska-Górecka, prof. PANS – doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna oraz inżynieria materiałowa, absolwentka Politechniki Krakowskiej.

Dr inż. Wioletta Tomaszewska-Górecka, ur. w Przemyślu, absolwentka I LO w Przemyślu
im. J. Słowackiego o profilu matematyczno-fizycznym (1992). Studia magisterskie na Politechnice Krakowskiej im. T. Kościuszki na Wydziale Mechanicznym na kierunku Inżynieria materiałowa (1997). Studia doktoranckie na Politechnice Krakowskiej – stopień naukowy doktor nauk technicznych
w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn (2002), tytuł rozprawy doktorskiej „Odporność na pękanie niskowęglowych stali bainitycznych o wysokich właściwościach mechanicznych”.

Od 2010 r. wykładowca w Instytucie Nauk Technicznych PANS w Przemyślu oraz nauczyciel dyplomowany w CKZiU nr 1 w Przemyślu. W latach 2013/2014 Dyrektor Instytutu Mechatroniki,
a od roku akademickiego 2014/2015 Dyrektor INT PANS w Przemyślu.

Autorka i współautorka wielu publikacji oraz uczestniczka wielu konferencji naukowych
o zróżnicowanej tematyce z zakresu inżynierii mechanicznej oraz nowoczesnych materiałów inżynierskich.

Doświadczenie dydaktyczne obejmuje: zagadnienia z nauki o materiałach, grafiki inżynierskiej,
norm i systemów jakości TQM, zajęcia laboratoryjne i projektowe na Politechnice Krakowskiej
oraz Uniwersytecie Rzeszowskim.

W uznaniu za zasługi dla rozwoju Uczelni przyznano tytuł „Zasłużony dla PANS w Przemyślu”.

 

Dr Elżbieta Radochońska-Wasiewicz

Dr nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia

Zatrudniona w Instytucie Nauk Technicznych PANS w Przemyślu oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Przemyślu (nauczyciel dyplomowany). Od 2007 roku egzaminator w zawodzie technik ekonomista (Nr decyzji 341[02]/1008/07)  i w zawodzie technik agrobiznesu (Nr decyzji 341[01]/991/07).

Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskała w 2017 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a magistra na Wydziale Marketingu i Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej w 1998 roku. Podyplomowe studia z zakresu matematyki w szkole w Instytucie Studiów Podyplomowych w Warszawie a z przygotowania pedagogicznego na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Zainteresowania badawcze i dorobek skupiają się wokół konkurencyjności przedsiębiorstw, ekonomii i zarządzania oraz praktycznej rachunkowości. Jest współautorką programów, materiałów pomocniczych oraz prowadzi lub prowadziła zajęcia między innymi z przedmiotów: zarządzanie strategiczne dla inżynierów, zarządzanie innowacjami, ekonomia, komputerowe systemy finansowo-księgowe, zarządzanie produkcją i usługami, zarządzanie projektami, finanse i rachunkowość. Jest członkiem komisji wydziałowych. Stale podnosi swoje kalifikacje z zakresu zarządzania, aktualnie na studiach Master of Business Administration w SGK w Warszawie.

 

Mgr inż. Agata Pudlak

Mgr inż. Agata Pudlak – Pedagog z 20 letnim stażem, a wcześniej współorganizator międzynarodowych targów wielobranżowych. Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Jarosławiu i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Nauczyciel, wychowawca i egzaminator w klasach technicznych i zawodowych. Nauczyciel akademicki i współautor programów kształcenia zawodowego w ORE w Warszawie. Pochodzi z Jarosławia, mieszka obecnie w Przemyślu.