Kierunek Bezpieczeństwo i Produkcja Żywności

Bezpieczeństwo i Produkcja Żywności

Szanowni Państwo,

Witamy na stronie internetowej kierunku Bezpieczeństwo i Produkcja Żywności

Instytut Nauk Technicznych od 2012 roku prowadzi studia I stopnia inżynierskie w trybie stacjonarnym na kierunku Bezpieczeństwo i Produkcja Żywności w zakresie trzech specjalności: technologia żywności, żywność prozdrowotna oraz żywienie człowieka z dietetyką. Na kierunku Bezpieczeństwo i Produkcja Żywności studenci nabywają wiedzę z zakresu technologii wytwarzania wyrobów pochodzenia roślinnego, zwierzęcego oraz produktów gastronomicznych, poznając zasady przygotowania, przetwarzania, utrwalania, pakowania, magazynowania, transportu i wprowadzania do obrotu.

Studenci nabywają również wiedzę i umiejętności związane z oceną jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego surowców, półproduktów i wyrobów gotowych.

Studia trwają 3,5 roku i kończą się obroną pracy i uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Studia na kierunku Bezpieczeństwo i Produkcja Żywności mogą odbywać się również według indywidualnego systemu studiowania.

Szanowni Kandydaci,

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu zaprasza wszystkich chętnych do podjęcia inżynierskich studiów I stopnia na kierunku „Bezpieczeństwo i Produkcja Żywności” „w trybie stacjonarnym (studia bezpłatne). Od roku akademickiego 2015/2016 został wprowadzony profil praktyczny, który oferuje więcej ćwiczeń, zajęć w laboratorium oraz praktyk.

Na kierunku studiów „bezpieczeństwo i produkcja żywności” studenci nabywają wiedzę z zakresu technologii wytwarzania wyrobów pochodzenia roślinnego, zwierzęcego oraz produktów gastronomicznych, poznając zasady przygotowania, przetwarzania, utrwalania, pakowania, magazynowania, transportu i wprowadzania do obrotu. Nabywają również wiedzę i umiejętności związane z oceną jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego surowców, półproduktów i wyrobów gotowych. Przyszli inżynierowie przygotowują się do realizacji zadań w zakresie projektowania nowych wyrobów i technologii ich wytwarzania, a także możliwości jej wzbogacania w dodatkowe substancje funkcjonale. Słuchacze poznają przepisy dotyczące prawa żywnościowego, systemy gwarantujące bezpieczeństwo żywności takie jak GMP, GHP, HACCP oraz normy ISO. Proponowany program studiów pozwala zdobyć wiedzę umożliwiającą merytoryczny nadzór i kontrolę nad poszczególnymi etapami produkcji żywności, a także identyfikować zagrożenia mogące wpłynąć na negatywną jej ocenę.

Na kierunku„bezpieczeństwo i produkcja żywności” proponujemy następujące moduły wybieralne (specjalności):

 1. Technologia żywności
 2. Żywność prozdrowotna
 3. Żywienie człowieka z dietetyką

Na kierunku studiów „Bezpieczeństwo i Produkcja Żywności” studenci nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • technologii wytwarzania produktów spożywczych i potraw,
 • utrwalania i przechowywania oraz kontroli jakości gotowych wyrobów,
 • projektowania procesów technologicznych,
 • projektowania nowych produktów spożywczych,
 • wdrażania systemów zapewniania bezpieczeństwa produkcji żywności,
 • zasad prawidłowego odżywiania,
 • układania jadłospisów i zasad postępowania dietetycznego,
 • dietetyki,
 • edukacji żywieniowej,
 • prawa żywnościowego,
 • zasad bezpieczeństwa i kontroli jakości żywności.

Co zyskujesz studiując u nas?

Tytuł inżyniera po odbyciu 3,5 – letnich studiów zakończonych obroną pracy dyplomowej inżynierskiej
Umiejętności projektowania: nowych produktów, procesu technologicznego, systemów zapewniania jakości
Przygotowanie do prowadzenia badań naukowych na wysokiej klasy aparaturze i urządzeniach
Doświadczenie praktyczne w wynku realizacji praktyki zawodowej odbywanej w trakcie studiów w różnych zakładach pracy

Możliwości zatrudnienia:

Po ukończeniu 3,5 letnich studiów inżynierskich w PANS w Przemyślu absolwent kierunku „Bezpieczeństwo i Produkcja Żywności” jest przygotowany do podjęcia pracy w sektorze gospodarki i instytucjach związanych z produkcją i oceną jakości oraz bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, m.in.:

 • w małych, średnich i dużych zakładach przemysłu spożywczego,
 • w instytucjach kontrolujących bezpieczeństwo i jakość żywności,
 • w instytucjach wdrażających systemy bezpieczeństwa żywności,
 • w instytutach zajmujących się edukacją żywieniową,
 • w poradniach dietetycznych,
 • w laboratoriach badań żywności i wody,
 • w zakładach gastronomicznych,
 • w firmach cateringowych,
 • podjęcie własnej działalności gospodarczej,
 • kontynuowanie nauki na studiach magisterskich.

Do kogo skierowany jest kierunek Bezpieczeństwa i Produkcji Żywności?

 • Absolwentów szkół średnich,
 • osób pracujących (indywidualny system studiowania),
 • osób niepełnosprawnych,
 • cudzoziemców.

W ramach procesu kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo i Produkcja Żywności oferujemy:

 • profesjonalny, praktyczny program studiów odpowiadający standardom europejskim (Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów – ECTS),
 • kadrę naukową z wiodących ośrodków akademickich (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Jagielloński i in.),
 • nowoczesny sprzęt i aparaturę,
 • rozbudowany system stypendialny,
 • możliwość otrzymania zakwaterowania w domu studenckim,
 • wyjazdy międzynarodowe w ramach programu Erasmus+,
 • nowoczesny campus (laboratoria, sale wykładowe, aula, biblioteka),
 • przyjazne warunki studiowania dla osób niepełnosprawnych (stypendia oraz dostosowana infrastruktura),
 • praktykę zawodową.

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci znają i rozumieją zasady racjonalnego żywienia człowieka oraz związek pomiędzy jakością i ilością spożywanej żywności a stanem zdrowia społeczeństwa. Ponadto dysponują umiejętnościami z zakresu posługiwania się technikami komputerowymi w celu sterowania produkcją i przedsiębiorstwem, opracowania nowego produktu, technologii, wyników badań jak również opracowania planów dietetycznych. Absolwenci znają język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz legitymują się wiedzą ogólną z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Studia pierwszego stopnia przygotowują także do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka oraz kierunkach pokrewnych. Absolwenci kierunku są zdolni do podjęcia zatrudnienia na stanowiskach inżynierskich i kierowniczych w: małych, średnich i dużych zakładach przemysłu spożywczego, firmach zajmujących się produkcją bądź dystrybucją środków wspomagających produkcję żywności, zakładach gastronomicznych i innych placówkach związanych z produkcją kulinarną i żywieniem zbiorowym, instytucjach i laboratoriach zajmujących się oceną i kontrolą bezpieczeństwa żywności, instytucjach wdrażających i kontrolujących systemy bezpieczeństwa, jednostkach zajmujących się dystrybucją żywności i innych.  Posiadają także kompetencje do uruchomienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, polegającej na produkcji i dystrybucji żywności.
[Więcej informacji o kierunku studiów]


Lokalizacja Instytutu Nauk Technicznych


Instytut Nauk Technicznych
ul.Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1 E
37-700 Przemyśl

Kontakt:
e-mail: bpz.int@pansp.pl

Instytut położony jest w nowoczesnym budynku Kolegium Technicznego PANS na Bakończycach

Lokalizacja Instytutu Nauk Technicznych w Google Maps

Władze Instytutu


Dziekan wydziału

dr inż. Wioletta Tomaszewska-Górecka
Kolegium Techniczne II piętro pokój 3.16

Dyrektor Instytutu

dr inż. Grzegorz Dzieniszewski, prof. PANS


Kolegium Techniczne
ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1 E
II piętro pokój 3.26
37-700 Przemyśl
e-mail:  bpz.int@pansp.pl

Współpraca


W ramach współpracy z instytucjami na terenie miasta Przemyśla pracownicy Instytutu Nauk Technicznych zatrudnieni na kierunku Bezpieczeństwa i Produkcji Żywności współpracują z innymi ośrodkami akademickimi i przedsiębiorstwami:

 • Uniwersytetem Rzeszowskim
 • Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie
 • Restauracją Zamkową w Krasiczynie
 • Zespołem Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu
 • I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu

Kierunek w mediach społecznościowych


Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony na Facebook’u: