Informacje o kierunku

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu zaprasza do podjęcia inżynierskich studiów I stopnia na kierunku „mechatronika” w trybie stacjonarnym (studia bezpłatne). Od roku akademickiego 2015/2016 wprowadzono profil praktyczny, który oferuje dużo zajęć laboratoryjnych, projektowych, ćwiczeniowych oraz 6 miesięczne praktyki zawodowe. Program kształcenia podlega ciągłej ewaluacji i jest ściśle powiązany z potrzebami lokalnego środowiska społeczno-gospodarczego.

Mechatronika jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się współczesnych dziedzin nauki i techniki istniejących na styku pięciu innych dziedzin wiedzy: mechaniki, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki. Jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów techniki i nauki. Absolwent kierunku mechatronika cechuje się bardzo wszechstronnym interdyscyplinarnym wykształceniem technicznym. Podczas studiów rozwija umiejętność systemowego myślenia, łączenia abstrakcji i konkretów, formułowania i rozwiązywania problemów z różnych dziedzin techniki i smart technologii. Posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektrotechniki, elektroniki, informatyki, robotyki i automatyki. Absolwent mechatroniki uzyskuje uprawnienia kwalifikacyjne SEP w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń energetycznych w grupie G1.

Na kierunku „mechatronika” proponujemy od piątego semestru następujące moduły wybieralne (specjalności):

– projektowanie systemów mechatronicznych

– mechatronika samochodowa

– programowanie i projektowanie 3D

Specjalność – projektowanie systemów mechatronicznych

Treści kształcenia obejmują nowoczesne zagadnienia projektowania inteligentnych autonomicznych urządzeń mechatronicznych (smart), które często występują w życiu codziennym i przemyśle. Studenci poznają metody komputerowego wspomagania prac inżynierskich poprzez programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie, symulację układów mechanicznych, elektronicznych i wizualizację zjawisk zachodzących w urządzeniach mechatronicznych. Uzyskują praktyczną wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu obsługi zaawansowanych narzędzi wspomagających proces projektowania CAD (Autodesk Inventor, Solid Works, Multisim), wytwarzania CAM (EdgeCAM), obliczeń inżynierskich (Matlab) oraz inżynierii maszyn i systemów (Automation Studio). Przedmioty specjalnościowe umożliwiają studentom poznanie specyficznej natury projektowania mechatronicznego i nabycie umiejętności samodzielnego rozwiązywania interdyscyplinarnych problemów projektowych.

Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy związane z konstrukcją, wytwarzaniem, eksploatacją, serwisowaniem i diagnozowaniem systemów mechatronicznych oraz maszyn i urządzeń, w których one występują. Inżynier mechatronik o specjalności „projektowanie systemów mechatronicznych” znajduje zatrudnienie jako konstruktor, technolog, programista obrabiarek CNC, układów automatyki i robotów we wszystkich gałęziach przemysłu.

Specjalność – mechatronika samochodowa

Przedmioty specjalnościowe zapewniają studentom gruntowną znajomość techniki motoryzacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych systemów mechatronicznych stosowanych w pojazdach samochodowych w aspekcie niezawodności i bezpieczeństwa. Zakres przedmiotów obejmuje m.in. następującą problematykę: budowę pojazdów i ich zespołów, rozwiązania mechatronicznych systemów sterowania w samochodach, utrzymanie i bezpieczne użytkowanie układów mechatronicznych, diagnozowanie pojazdów przy wykorzystaniu technik komputerowych w o oparciu o światowe wymagania w tej dziedzinie, zastosowanie pokładowej techniki komputerowej w samochodach, układów neutralizacji spalin i ich utrzymania.

Absolwenci tej specjalności uzyskują wykształcenie odpowiadające potrzebom współczesnego zaplecza technicznego motoryzacji. Są przygotowani do pracy w firmach i stacjach serwisowych oraz przedsiębiorstwach produkcji samochodów i ich zespołów.

Specjalność – projektowanie i programowanie 3D

W ramach specjalności absolwent nabędzie wiedzę specjalistyczną z zakresu projektowania konstrukcyjnego, projektowania technologii, programowania obrabiarek CNC (drukarek 3D), technologii wytwarzania i eksploatacji maszyn oraz komputerowych metod wspierania projektowania i wytwarzania, a także nabędzie umiejętności w zakresie precyzyjnej obróbki skrawaniem, toczenia i frezowania.

Absolwent będzie przygotowany do wykonania projektu konstrukcyjnego w systemie CAD 3D, poprzez zaprojektowanie optymalnej technologii w systemie CAM po przygotowanie i uruchomienie programu na obrabiarce CNC, a także do obsługi centrów obróbkowych w zakresie techniczno-organizacyjnego przygotowania stanowiska i realizacji na nim operacji technologicznych oraz programowania centrów obróbkowych sterowanych w kilku osiach z wykorzystaniem systemów CAM. Będzie potrafił wykonywać modele 3D z wykorzystaniem systemów CAD i z użyciem skanera przestrzennego oraz wykonać rzeczywiste przedmioty (części, elementy) stosując różne metody obróbki ubytkowej i addytywnej..

Absolwent ma możliwość zostać wysokiej klasy specjalistą technologiem z zakresu komputerowego wspomagania obróbki, narzędzi obróbkowych, oprzyrządowania technologicznego, programowania maszyn CNC oraz nadzorowania i diagnostyki procesów wytwarzania.

Dzień z życia nowoczesnych obrabiarek CNC w PANS w Przemyślu


Kierunek mechatronika w PANS w Przemyślu został pozytywnie oceniony przez Polską Komisję Akredytacyjną.

Uchwała PKA z dnia 26.04.18 w sprawie oceny programowej kierunku mechatronika