Informacje o kierunku

Instytut Nauk Technicznych

ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E

37-700 Przemyśl

tel. 16 735 52 62

mail: itl@pansp.pl

Dziekan Wydziału 

dr inż. Wioletta Tomaszewska-Górecka, prof. PANS

Dyrektor Instytutu

dr inż. Grzegorz Dzieniszewski, prof.PANS

Koordynator zakładu Inżynierii Transportu i Logistyki

mgr inż. Rafał Hajduk

Sekretariat Instytutu

mgr inż. Robert Niedziałkowski

Kolegium Techniczne, II piętro, pokój 3.25

godziny pracy sekretariatu: poniedziałek – piątek od 7:30-15:30

czynny dla studentów: poniedziałek – czwartek od 10:00-14:00


Szanowni Kandydaci,

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu zaprasza wszystkich chętnych do podjęcia studiów I stopnia na kierunku Inżynieria transportu i logistyki – profil praktyczny w trybie stacjonarnym (bezpłatnym). 

Profil praktyczny oznacza, że studia trwają 4 lata  (tj. 7 semestrów + 8 semestr – 3 miesięczna praktyka zawodowa w wybranym zakładzie przemysłowym, połączona z projektem inżynierskim).

Absolwent po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku Inżynieria transportu i logistyki otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł zawodowy inżyniera, który przygotowują absolwenta do podjęcia studiów II stopnia.

Kierunek Inżynieria transportu i logistyki ma na celu kształcenie inżynierów – specjalistów ds. transportu i logistyki, którzy potrafią łączyć nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie z wiedzą i umiejętnościami menedżerskimi.

Dzisiejszy inżynier to nie tylko twórca techniki, ale również menedżer posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomii, organizacji i zarządzania, prawa gospodarczego, logistyki, transportu, spedycji, ekologii itp.

Kandydaci na studia na Kierunek Inżynieria Transportu i Logistyki mogą wybrać jedną z trzech specjalności:

Transport ekologiczny (NOWOŚĆ)

Rozwijająca się dynamicznie w Polsce branża pojazdów ekologicznych wymusza potrzebę dostarczenia na rynek pracy specjalistów przygotowanych do diagnostyki, obsługi oraz konstrukcji pojazdów autonomicznych, elektrycznych i hybrydowych.  Zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu Transportu ekologicznego jest także w zakresie użytkowania, utrzymania i budowy infrastruktury eksploatacyjnej pojazdów elektrycznych i hybrydowych. Wymienione powyżej główne zadania wpisują się w całości w charakter studiów na kierunku Inżynieria Transportu i Logistyki – specjalność Transport ekologiczny .

Zarządzanie transportem

Absolwent kierunku jest przygotowany do kompleksowego zarządzania w przedsiębiorstwach transportowych logistycznych i spedycyjnych. Posiada również kompetencje do prowadzenia własnej działalności w branży TSL. Ukończenie specjalności umożliwia uzyskanie Certyfikatu kompetencji zawodowych w zakresie zarządzania transportem. Specjalność jest kierunkiem praktycznym z wykorzystaniem systemów ERP, WMS, TachoSpeed oraz oprogramowania właściwego dla branży TSL. Zdobyta wiedza i umiejętności z zakresu ekonomii, prawa i transportu zapewnia szerokie kompetencje zawodowe i nieograniczone możliwości zatrudnienia.

Eksploatacja i diagnostyka pojazdów samochodowych

Kompetencje w zakresie eksploatacji i diagnostyki stanowią podstawę do aktywności zawodowej w zakresie użytkowania środków transportu. Dają podstawę do ubiegania się o uprawnienia diagnosty samochodowego, jak również uprawnienia niezbędne do eksploatacji i obsługi urządzeń transportu bliskiego, podlegających nadzorowi UDT. Specjalność ma charakter praktyczny i umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu diagnostyki pojazdów z wykorzystaniem najnowszych urządzeń diagnostycznych. Zajęcia są realizowane we własnej stacji diagnostycznej, posiadającej wyposażenie z 2021 roku. Zdobyte kompetencje inżynierskie zapewniają możliwość zatrudnienia w renomowanych serwisach samochodowych oraz przygotowują do ubiegania się o stanowiska zawodowe tj. diagnosta samochodowy, inspektor transportu drogowego oraz inspektor Urzędu Dozoru Technicznego.


Dla Kogo?

Idealny kandydat ITL ma zainteresowania w zakresie nauk ekonomicznych, nauk prawnych, nauk technicznych oraz nauk z zakresu transportu logistyki i spedycji. To osoba, która pragnie zostać inżynierem mając równocześnie dużą wiedzę w zakresie ekonomii, zarządzania i prawa. Najbardziej poszukiwany Kandydat ITL to absolwent jednej z wybranych szkół średnich: liceum dowolnej specjalności, technikum logistycznego, technikum spedycji, technikum samochodowego, technikum ekonomicznego, technikum transportu drogowego, technikum mechanicznego oraz dowolnej szkoły średniej, jeżeli posiada zainteresowanie w zakresie transportu, logistyki, spedycji, magazynowania, ekonomii, prawa, pojazdów mechanicznych. Specjalność ITL Zarządzanie Transportem maksymalizuje nacisk na przedmioty ekonomiczne przy zachowaniu właściwej ilości przedmiotów technicznych, dających kompetencje inżyniera. Kandydat tej specjalności ma zainteresowania głównie ekonomiczne i z zarządzania. Specjalność ITL Eksploatacja i Diagnostyka Pojazdów Samochodowych główny nacisk kładzie na przedmioty techniczne, przy zachowaniu właściwej ilości przedmiotów ekonomicznych i prawnych, typowych dla specjalności branży TSL.

Czego się będziesz uczyć?

Kierunek ITL opiera się na trzech grupach przedmiotów. Pierwszą stanowią przedmioty bloku zarządzania ekonomii i prawa, do grupy tej przynależą miedzy innymi: Prawo transportowe, Środki transportowe, Ekonomika transportu, Systemy transportowe, Zarządzanie, Transport drogowy rzeczy i osób. Druga grupa obejmuje przedmioty bloku spedycja i logistyka, do grupy tej przynależą zwłaszcza: Infrastruktura logistyczna, Logistyka transportowa, Zarządzanie logistyczne, Ekologistyka, Spedycja. Trzecią grupę stanowią przedmioty inżynierskie bloku budowa, diagnostyka i eksploatacja pojazdów, do grupy tej należą miedzy innymi Budowa pojazdów samochodowych, Diagnostyka, Eksploatacja, Elektrotechnika i elektronika środków transportu.

Kto cię będzie uczyć?

Potencjał kadrowy opiera się na osobach młodych. Kadrę ITL stanowią profesorowie i doktorzy o specjalności naukowej i bogatym dorobku w zakresie transportu, diagnostyki, zarządzania procesami logistycznymi w produkcji oraz spedycji. Wykładowcami ITL są także w dużej mierze praktycy posiadający stopień naukowy doktora. Są to wykładowcy z doświadczeniem także pozaakademickim, które w swoim życiu zawodowym zajmowały się problematyką transportu logistyki i spedycji. Są to między innymi osoby, które pracowały w transporcie, zarządzały Stacjami Kontroli Pojazdów, posiadają szereg patentów i wdrożeń w zakresie optymalizacji procesów transportowych i logistycznych, są to także przedsiębiorcy prowadzący własną działalność gospodarczą. Taki dobór kadry zapewnia, że przekazywana wiedza jest także wzbogacona licznymi przykładami praktycznymi, dzięki czemu jest zapewniona pełna spójność teorii z praktyką. Optymalny dobór kadry zapewnia, że nasi absolwenci są przygotowani bezpośrednio po studiach do pracy w firmach TSL, są także przygotowani do kontynuowania edukacji na studiach magisterskich.
Perspektywy kariery zawodowej

Obecny rynek pracy poszukuje „inżynierów – menedżerów”, którzy oprócz wykształcenia ogólno-technicznego posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie organizacji i zarządzania, wykorzystując nowoczesne systemy informatyczne w transporcie i logistyce. Inżynier – menedżer ds. transportu i logistyki może pracować w jednostkach eksploatacyjnych transportu samochodowego, centrach dystrybucyjnych i logistycznych, zakładach obsługowo naprawczych środków transportu, przedsiębiorstwach spedycyjnych, magazynach, jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego, w firmach usługowych lub produkcyjnych, jako specjalista ds. transportu i logistyki. Absolwenci mogą pracować jako: menedżerowie organizacji ruchu transportowego w firmach transportowych, inżynierowie jakości, standaryzacji i kontroli procesów, inżynierowie utrzymania ruchu, pracownicy zajmujący się transportem, logistyką, zaopatrzeniem, dystrybucją i handlem, pracownicy firm spedycyjnych, przy organizacji procesów spedycyjnych, inżynierowie systemów informatycznych w centrach magazynowych, inżynierowie systemów telematycznych, pracownicy firm, gdzie wymagana jest wiedza logistyczna, ekonomiczna, techniczna, informatyczna.

Absolwenci kierunku „Inżynieria transportu i logistyki” posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • zarządzania systemami transportowo-magazynowymi,
 • optymalizacji kosztów logistycznych,
 • zasad magazynowania i obrotu zapasami,
 • projektowania usług logistycznych,
 • zastosowań informatyki w procesach logistycznych,
 • organizowania, planowania i kontrolowania procesów spedycji i transportu.

Absolwenci kierunku „Inżynieria transportu i logistyki” są przygotowani do pracy w:

 • przedsiębiorstwach sektora TSL,
 • centrach dystrybucyjnych i logistycznych,
 • firmach logistycznych obsługujących przewozy towarów w kraju i za granicą,
 • firmach doradczych zajmujących się transportem, logistyką i spedycją,
 • przedsiębiorstwach transportowych, logistycznych i spedycyjnych.

Absolwenci kierunku studiów „Inżynieria transportu i logistyki” mogą podjąć pracę jako:

 • menedżerowie organizacji ruchu transportowego w firmach transportowych,
 • inżynierowie jakości, standaryzacji i kontroli procesów,
 • inżynierowie utrzymania ruchu i systemów telematycznych,
 • inżynierowie przedsiębiorstw zajmujących się transportem, logistyką, spedycją
 • inżynierowie systemów informatycznych w centrach magazynowych,
 • inżynierowie jednostek doradczych i innych organizacji, gdzie wymagana jest wiedza logistyczna, ekonomiczna, techniczna, informatyczna, a także umiejętności organizatorskie i logicznego myślenia.

Jak korzystać z profesjonalnego sprzętu – studenci Inżynierii Transportu i Logistyki PANS