Kadra kierunku

Nauczyciele akademiccy na kierunku INŻYNIERIA TRANSPORTU I LOGISTYKI w roku 2023/2024:

prof. dr hab. inż. Wiesław Piekarski

prof. dr hab. inż. Maciej Kuboń

dr hab. inż. Tomasz Buratowski, prof. PANS 

dr inż. Wioletta Tomaszewska-Górecka, prof. PANS

dr inż. Grzegorz Dzieniszewski, prof. PANS

dr inż. Stanisław Szabłowski, prof. PANS

dr inż. Adam Woś

dr inż. Ireneusz Kaczmar

dr inż. Janusz Hamryszczak

mgr inż. Rafał Hajduk

mgr inż. Grzegorz Spodar

mgr inż. Agata Pudlak

mgr Robert Rybak

mgr Lesław Kołcz

mgr Rafał Korczyński

Opiekunowie studentów w roku akad. 2023/2024:

I rok – mgr inż. Agata Pudlak

II rok – dr inż. Grzegorz Dzieniszewski, prof. PANS

III rok – prof. dr hab. inż. Maciej Kuboń

IV rok – mgr inż. Grzegorz Spodar

Prof. dr hab. inż. Wiesław Piekarski

Prof. zw. dr hab. Inż. Wiesław Piekarski – profesora otrzymał 2002, dziedzina nauk            inżynieryjno-technicznych, dyscyplina inżynieria mechaniczna, specjalność: budowa i eksploatacja pojazdów, Motoryzacyjne skażenie środowiska, Odnaw. Żród. Energ. Prodziekan Wydziału 1999-2005, Dziekan 2005-2012, kierownik Katedry Środków transportu i Logistyki. Od 2016 roku pracownik naukowo-dydaktyczny w P W S W w Przemyślu. Autor licznych publikacji naukowych (235), monografii i podręczników akademickich (15), Patenty i wzory użytkowe (4), Wypromowanie (11) doktorantów, recenzji naukowych–doktora (27), hab. (11), na tytuł prof. (5), ekspertyz technicz.- rzeczoznawca (samochody i ciągniki) i wiele recenzji projektów badawczych. Uczestnik wielu konferencji, sympozjów i seminariów naukowych. Prezes Lub. R.E Fundacji PAN O/Lublin, Prezes OW  i KZ. SIMP AR. oraz członek wielu Towarzystw Naukowych  (KTR-PAN, KNPMR PAN O/Lublin, PNTTE w Lublinie, PTNSS, PTZP, członek Rady NWN LIBRPOLIS Lublin, członek Rady Naukowej czasopisma AUTOBUSY.

Prof. zw. dr hab. inż. Maciej Kuboń

Prof. zw. dr hab. inż. Maciej Kuboń – profesor nauk rolniczych (rok nadania 2015), specjalność: infrastruktura logistyczna i transport. Kierownik Katedry Inżynierii Produkcji, Logistyki i Informatyki Stosowanej na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Od 2018 roku pracownik dydaktyczny w Państwowej Szkole Wschodnioeuropejskie w Przemyślu. Zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień optymalizacja procesów produkcyjnych i logistycznych, oceny ryzyka oraz controlingu w procesach logistycznych. Autor ponad 145 publikacji naukowych i popularno-naukowych, 12 monografii i 26 rozdziałów w monografiach. Uczestniczył w realizacji 9 projektów badawczych, w tym 2 międzynarodowych. Jest współautorem dwóch patentów oraz 16 wdrożeń. Patenty te zostały wyróżnione na srebrnym i złotym medalem z wyróżnieniem, a także złotym medalem oraz Specjalnym Certyfikatem przyznanym przez İstanbul Aydın Üniversitesi. Promotor 3 doktoratów oraz ponad 133 prac inżynierskich i magisterskich. Redaktor naczelny czasopisma naukowego „Agricultural Engineering”, skarbnik ZG Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej, v-ce przewodniczący Komitetu Inżynierii Rolniczej, V-ce przewodniczący Grupy Roboczej ds. KSOW przy Ministrze Rolnictwa. Grupa Tematyczna ds. Innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, członek Komitetu Inżynierii Produkcji PAN, ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w ramach projektu „Grant PLUS”, ekspert w Ministerstwie Edukacji i Nauki w sprawie ewaluacji jednostek naukowych, członek Międzynarodowej Organizacji Inżynierów CIGR.

Dr hab. Marian Kuźma, prof. PANS

Dr hab. Marian Kuźma, fizyk. Studia fizyki ukończył w Wyższej Szkole Pedagogicznej na Wydziale Matematyczno-Przyrodnicznym w 1969 roku. Jako asystent pracował w zakresie fizyki doświadczalnej ( fizyka ciała stałego) na WSP w Rzeszowie i w Instytucie Fizyki Politechniki Szczecińskiej. Doktorat obronił na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Promotorem był Prof. Tadeusz Lulek. Na Uniwersytecie Rzeszowskim procował w latach 1981 – 2018, gdzie był kierownikiem Zakładu Fizyki Półprzewodników. Wypromował 3 doktorów w dziedzinie laserowej technologii cienkich warstw, mikroskopii elektronowej i elektronowego rezonansu paramagnetycznego. Współpracował z Instytutem Fizyki Półprzewodników w Kijowie ( Prof. S.Swiecznikow) , z Politechniką Lwowską ( dr I. Rudyj), z Uniwersytetem w Enschede- Holandia (prof. W. Caspers) i z Wyższą Szkołą Zawodową w Kapfenbergu – Austria ( dr . W. Obermyer). Obecnie jego badania koncentrują się na badaniu własności magnetycznych  stopów Heuslera i ich wykorzystaniu w spintronice. Bada również rodnikowe formy biologicznych substancji metodą elektronowego rezonansu paramagnetycznego.

Jego zainteresowania dodatkowe to muzyka operowa, malarstwo. Słucha Radia Maryja.

Dr inż. Wioletta Tomaszewska-Górecka

Dr inż. Wioletta Tomaszewska-Górecka – doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna oraz inżynieria materiałowa, absolwentka Politechniki Krakowskiej.

Dr inż. Wioletta Tomaszewska-Górecka, ur. w Przemyślu, absolwentka I LO w Przemyślu
im. J. Słowackiego o profilu matematyczno-fizycznym (1992). Studia magisterskie na Politechnice Krakowskiej im. T. Kościuszki na Wydziale Mechanicznym na kierunku Inżynieria materiałowa (1997). Studia doktoranckie na Politechnice Krakowskiej – stopień naukowy doktor nauk technicznych
w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn (2002), tytuł rozprawy doktorskiej „Odporność na pękanie niskowęglowych stali bainitycznych o wysokich właściwościach mechanicznych”.

Od 2010 r. wykładowca w Instytucie Nauk Technicznych PANS w Przemyślu oraz nauczyciel dyplomowany w CKZiU nr 1 w Przemyślu. W latach 2013/2014 Dyrektor Instytutu Mechatroniki,
a od roku akademickiego 2014/2015 Dyrektor INT PANS w Przemyślu.

Autorka i współautorka wielu publikacji oraz uczestniczka wielu konferencji naukowych
o zróżnicowanej tematyce z zakresu inżynierii mechanicznej oraz nowoczesnych materiałów inżynierskich.

Doświadczenie dydaktyczne obejmuje: zagadnienia z nauki o materiałach, grafiki inżynierskiej,
norm i systemów jakości TQM, zajęcia laboratoryjne i projektowe na Politechnice Krakowskiej
oraz Uniwersytecie Rzeszowskim.

W uznaniu za zasługi dla rozwoju Uczelni przyznano tytuł „Zasłużony dla PANS w Przemyślu”.

Dr inż. Grzegorz Dzieniszewski, prof. PANS

Grzegorz Dzieniszewski jest absolwentem Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. W roku  2003 obronił rozprawę doktorską nt. „Badanie emisji spalin w kontekście oceny stanu technicznego silnika”. Posiada bogate doświadczenie akademickie zdobyte podczas pracy w  uczelniach polskich oraz znaczące doświadczenie praktyczne w zakresie transportu, logistyki, diagnostyki pojazdów samochodowych oraz wdrażania systemów CAD/CAM, zdobyte podczas działalności inżynierskiej. W swojej pracy dydaktycznej jest promotorem około pięćdziesięciu prac inżynierskich oraz magisterskich.

Od roku 2014 jest kierownikiem Zakładu Inżynierii Transportu i Logistyki.

Zainteresowania naukowe obejmują miedzy innymi: transport, logistykę i spedycję, zasilanie silników spalinowych paliwami alternatywnymi, zasilanie silników o ZS paliwami pochodzenia roślinnego, ekologię spalin, badania techniczne pojazdów oraz systemy CAD/CAM w procesach wytwórczych.

Zainteresowania dydaktyczne obejmują zwłaszcza zagadnienia konstrukcji i eksploatacji pojazdów, diagnostyki oraz problematykę projektowania i systemów CAD. Prowadzi zajęcia z przedmiotów: grafika inżynierska, podstawy konstrukcji maszyn, projektowanie odlewów CAD.

Jest autorem cyklicznych publikacji w czasopismach naukowych, zwłaszcza takich jak: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Kwartalnik Eksploatacja i Niezawodność, Teka komisji motoryzacji i energetyki rolnictwa, Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe oraz zwartych publikacji naukowo – dydaktycznych. Zobacz więcej.

Dr inż. Stanisław Szabłowski, prof. PANS

Jest absolwentem Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie na kierunku elektrotechnika o specjalności przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej.. Rozprawę doktorską pt. „Efektywność wspomaganego symulacją komputerową uczenia się – nauczania przedmiotów elektrycznych w szkołach zawodowych” obronił w 2006 roku na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Jest autorem licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym dwóch monografii. Zainteresowania naukowe obejmują modelowanie systemów mechatronicznych, edukację informatyczną i techniczną oraz nauczanie na odległość. Jest rzeczoznawcą MEiN podręczników do kształcenia zawodowego. Posiada duże doświadczenie praktyczne i dydaktyczne uzyskane w pracy w przemyśle, szkolnictwie zawodowym i wyższym. Prowadzi aktywną działalność naukowo-techniczną w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich i jest członkiem Zarządu Oddziału Przemyskiego SEP.

Mgr inż. Rafał Hajduk

Absolwent Politechniki  Rzeszowskiej  im. Ignacego Łukasiewicza, studia na wydziale budowy maszyn i lotnictwa, kierunek mechanika i budowa maszyn. Wykładowca z przedmiotów nauczania  mechanicznych i logistycznych  w Instytucie nauk Technicznych  na Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu, nauczyciel z wieloletnim stażem przedmiotów mechanicznych i samochodowych w szkołach średnich.

Były pracownik zakładu produkcyjnego wyrobów powlekanych, zajmujący się dostosowywaniem  maszyny do obowiązujących wymagań technicznych. Członek  zespołu zajmującego się   kontrolowaniem  procesu technologicznego pod kątem szkodliwości  w zakładzie produkcyjnym oraz   wdrażania systemów zarządzania jakością. Organizator praktyk zawodowych  w firmach zewnętrznych zlokalizowanych w województwie podkarpackim. Odpowiedzialny za  kontakt z wieloma lokalnymi firmami z branży logistycznej i motoryzacyjnej, oraz firmami szkoleniowymi. Opiekun Koła Naukowego „PACZKA”. Zainteresowania to motoryzacja i budowa maszyn.

Mgr inż. Agata Pudlak

Pedagog z 20 – letnim stażem, a wcześniej współorganizator międzynarodowych targów wielobranżowych. Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Jarosławiu i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Nauczyciel, wychowawca i egzaminator w klasach technicznych i zawodowych. Nauczyciel akademicki i współautor programów kształcenia zawodowego w ORE w Warszawie. Pochodzi z Jarosławia, mieszka obecnie w Przemyślu.

Mgr inż. Grzegorz Spodar

Jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, którą ukończył w 1977roku uzyskując stopień podporucznika inżyniera.

Tytuł magistra uzyskał na Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Organizacji i zarządzania.

W Głównej Szkole Handlowej w Warszawie ukończył studia podyplomowe w specjalności Marketing  i Zarządzanie.

Po zakończeniu zawodowej służby wojskowej w stopniu podpułkownika, rozpoczął pracę nauczyciela w CKZiU Nr1 w Przemyślu, gdzie w drodze awansu zawodowego uzyskał stopień nauczyciela mianowanego. Aktualnie jest zatrudniony w Instytucie Nauk Technicznych w PANS w Przemyślu. Zainteresowania skupiają się wokół problematyki rozwoju techniki samochodowej jak również interesuje się muzyką poważną.