Kadra dydaktyczna

Nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia w roku akademickim 2023/2024 w Zakładzie  Inżynierii Produkcji Żywności i Kosmetyków na kierunku Bezpieczeństwo i produkcja żywności:

 

prof. dr hab. inż. Grażyna Jaworska 

prof. dr hab. inż. Wiesław Barabasz

prof. dr hab. inż.  Mariusz Witczak

dr Magdalena Marchel

dr inż. Janusz Hamryszczak

dr inż. Marek Zadernowski

dr Elżbieta Radochońska -Wasiewicz

mgr inż. Danuta Olejarka

mgr inż. Kornelia Jaworska-Tomczyk

mgr inż. Krzysztof Wojciechowski

mgr Rafał Korczyński

 

Opiekunowie studentów w roku akademickim 2023/2024:

I ROK –  dr Magdalena Marchel

II ROK – prof. dr. hab. inż. Mariusz Witczak

III ROK – mgr inż. Danuta Olejarka

IV Rok – prof. dr hab. inż. Grażyna Jaworska 

 

prof. zw. dr hab. Wiesław BARABASZ

Prof. zw. dr hab. Wiesław BARABASZ – profesor nauk rolniczych (tytuł profesora otrzymał w 1995 r.), specjalność wg POLON, mikrobiologia, ekotoksykologia, biochemia. Wieloletni kierownik Katedry Mikrobiologii na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie oraz kierownik kierunku Biotechnologia na UR w Krakowie. Od 2016r. pracownik dydaktyczny w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu. Odbył 18 miesięczny staż naukowy w Penn State University w USA oraz kilkumiesięczne staże w Wielkiej Brytanii i Czechosłowacji. Autor licznych publikacji, monografii, książek i artykułów popularno-naukowych oraz ekspertyz. Uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych konferencji, sympozjów i zjazdów naukowych. Członek licznych Towarzystw Naukowych (PTM, PTG, PTNA, PTŻ). Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia Publicznego Krakowskiego Oddziału PAN. Obecnie pełni funkcje kierownika Zakładu Inżynierii Produkcji Żywności i Kosmetyków PANS oraz jest kierownikiem Uniwersytety Trzeciego Wieku.

 

prof. dr hab. inż. Mariusz Witczak

Prof. dr hab. inż. nauk rolniczych w dyscyplinie technologii żywności i żywienia.

Zatrudniony w Instytucie Nauk Technicznych PANS w Przemyślu oraz w Katedrze Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. W latach 1997-2003 współpracował w zakresie projektowania aparatury i instalacji przemysłowych z Biurem Inżynierskim w Krakowie.

Tytuł profesora uzyskał w 2022 roku, a stopień doktora habilitowanego w 2012 roku na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, doktora nauk technicznych w 2000 roku w Instytucie Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach , a magistra inżyniera na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej w 1996 roku. Licencjat w zakresie matematyki na Wydziale Matematyki UJ.

Zainteresowania badawcze i dorobek skupiają się wokół właściwości mechanicznych żywności i termodynamiki/równowagi w układach wieloskładnikowych oraz ich powiązanie z działaniem maszyn i urządzeń.

Jest współautorem programów, materiałów pomocniczych oraz prowadzi lub prowadził zajęcia między innymi z przedmiotów Maszynoznawstwo, Grafika inżynierskiej, Aparatura w produkcji żywności, Inżynierii procesowej, Statystyki.

Wielokrotnie był członkiem oraz pełnił funkcje przewodniczącego komisji wydziałowych i uczelnianych. W latach 2018-2021 pełnił funkcje prezesa OM PTTŻ oraz wchodziła w skład zarządu głównego. Od 2016 roku pełni funkcję eksperta PKA, a od 2020 roku jest członkiem Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN.

 

dr Magdalena Marchel

Zatrudniona w Instytucie Nauk Technicznych PANS w Przemyślu.

Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorat z nauk rolniczych uzyskała na Akademii Rolniczej w Krakowie. Praca doktorska dotyczyła metali ciężkich, głównie ograniczenia bioprzyswajalności kadmu przez rośliny użytkowane rolniczo.  Zainteresowania naukowe dotyczą chemii analitycznej, a szczególnie wykorzystania różnych metod analitycznych w tym także instrumentalnych, do oznaczania jakości produktów spożywczych, wykrywania zanieczyszczeń bądź zafałszowań żywności. Jest autorką bądź współautorką publikacji związanych z problematyką jakości produktów żywnościowych, a także obecnością metali ciężkich w środowisku. Prowadzi zajęcia m.in. z przedmiotów: Chemia, Chemia żywności, Analiza i ocena jakości żywności. Zainteresowania prywatne to przede wszystkim dalekie podróże i poznawanie innych krajów z bogactwem ich przyrody i kultury.  

 

mgr inż. Kornelia Jaworska-Tomczyk

Kornelia Jaworska-Tomczyk w 2012 uzyskała tytuł mgr inż. Technologii żywności na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie (specjalność: żywienie człowieka, specjalizacja: żywność prozdrowotna). Również w 2012 roku ukończyła studia licencjackie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie z Fizjoterapii, a w roku 2015 uzyskała mgr Fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Pracowała między innymi w biurze głównym Tesco Polska przy procesie wprowadzania nowych produktów na rynek, projektowaniu opakowań, analizie jakości produktów i ich ocenie sensorycznej oraz w centrum dietetycznym zajmując się oceną stanu odżywienia i wskaźników antropometrycznych człowieka, poradnictwem dietetycznym, układaniem i bilansowaniem diet, opieką nad pacjentem. Od 2015 roku wykładowca Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu, prowadzi zajęcia na kierunkach: Pielęgniarstwo, Jakość i Bezpieczeństwo Żywności, Inżynieria Produkcji Kosmetyków i Suplementów. Zainteresowania badawcze i publikacje związane są z jakością zdrowotną żywności, wpływem żywności na zdrowie człowieka i wpływem żywienia na usprawnienie procesu rehabilitacji.

 

dr Elżbieta Radochońska-Wasiewicz

Dr nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia

Zatrudniona w Instytucie Nauk Technicznych PANS w Przemyślu oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Przemyślu (nauczyciel dyplomowany). Od 2007 roku egzaminator w zawodzie technik ekonomista (Nr decyzji 341[02]/1008/07)  i w zawodzie technik agrobiznesu (Nr decyzji 341[01]/991/07).

Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskała w 2017 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a magistra na Wydziale Marketingu i Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej w 1998 roku. Podyplomowe studia z zakresu matematyki w szkole w Instytucie Studiów Podyplomowych w Warszawie a z przygotowania pedagogicznego na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Zainteresowania badawcze i dorobek skupiają się wokół konkurencyjności przedsiębiorstw, ekonomii i zarządzania oraz praktycznej rachunkowości. Jest współautorką programów, materiałów pomocniczych oraz prowadzi lub prowadziła zajęcia między innymi z przedmiotów: zarządzanie strategiczne dla inżynierów, zarządzanie innowacjami, ekonomia, komputerowe systemy finansowo-księgowe, zarządzanie produkcją i usługami, zarządzanie projektami, finanse i rachunkowość. Jest członkiem komisji wydziałowych. Stale podnosi swoje kalifikacje z zakresu zarządzania, aktualnie na studiach Master of Business Administration w SGK w Warszawie.