Kadra kierunku

Nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia w roku akademickim 2022/2023 w Zakładzie  Inżynierii Produkcji Żywności i Kosmetyków na kierunku Bezpieczeństwo i produkcja żywności:

 

prof. dr hab. inż. Grażyna Jaworska 

prof. dr hab. inż. Wiesław Barabasz

prof. dr hab. inż.  Mariusz Witczak

dr Magdalena Marchel

dr Sławomir Solecki

dr Marek Ruba

dr inż. Janusz Hamryszczak

dr inż. Marek Zadernowski

dr Elżbieta Radochońska -Wasiewicz

mgr inż. Danuta Olejarka

mgr inż. Kornelia Jaworska-Tomczyk

mgr inż. Patrycja Napora

mgr Rafał Korczyński

 

Opiekunowie studentów w roku akademickim 2022/2023:

I ROK –  dr Magdalena Marchel

II ROK – dr inż. Marek Zadernowski

III ROK – mgr inż. Danuta Olejarka

IV Rok – prof. dr hab. inż. Grażyna Jaworska 

 

prof. zw. dr hab. Wiesław BARABASZ

Prof. zw. dr hab. Wiesław BARABASZ – profesor nauk rolniczych (tytuł profesora otrzymał w 1995 r.), specjalność wg POLON, mikrobiologia, ekotoksykologia, biochemia. Wieloletni kierownik Katedry Mikrobiologii na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie oraz kierownik kierunku Biotechnologia na UR w Krakowie. Od 2016r. pracownik dydaktyczny w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu. Odbył 18 miesięczny staż naukowy w Penn State University w USA oraz kilkumiesięczne staże w Wielkiej Brytanii i Czechosłowacji. Autor licznych publikacji, monografii, książek i artykułów popularno-naukowych oraz ekspertyz. Uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych konferencji, sympozjów i zjazdów naukowych. Członek licznych Towarzystw Naukowych (PTM, PTG, PTNA, PTŻ). Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia Publicznego Krakowskiego Oddziału PAN. Obecnie pełni funkcje kierownika Zakładu Inżynierii Produkcji Żywności i Kosmetyków PANS oraz jest kierownikiem Uniwersytety Trzeciego Wieku.

 

prof. dr hab. inż. Mariusz Witczak

Prof. dr hab. inż. nauk rolniczych w dyscyplinie technologii żywności i żywienia.

Zatrudniony w Instytucie Nauk Technicznych PANS w Przemyślu oraz w Katedrze Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. W latach 1997-2003 współpracował w zakresie projektowania aparatury i instalacji przemysłowych z Biurem Inżynierskim w Krakowie.

Tytuł profesora uzyskał w 2022 roku, a stopień doktora habilitowanego w 2012 roku na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, doktora nauk technicznych w 2000 roku w Instytucie Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach , a magistra inżyniera na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej w 1996 roku. Licencjat w zakresie matematyki na Wydziale Matematyki UJ.

Zainteresowania badawcze i dorobek skupiają się wokół właściwości mechanicznych żywności i termodynamiki/równowagi w układach wieloskładnikowych oraz ich powiązanie z działaniem maszyn i urządzeń.

Jest współautorem programów, materiałów pomocniczych oraz prowadzi lub prowadził zajęcia między innymi z przedmiotów Maszynoznawstwo, Grafika inżynierskiej, Aparatura w produkcji żywności, Inżynierii procesowej, Statystyki.

Wielokrotnie był członkiem oraz pełnił funkcje przewodniczącego komisji wydziałowych i uczelnianych. W latach 2018-2021 pełnił funkcje prezesa OM PTTŻ oraz wchodziła w skład zarządu głównego. Od 2016 roku pełni funkcję eksperta PKA, a od 2020 roku jest członkiem Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN.

 

dr Magdalena Marchel

Zatrudniona w Instytucie Nauk Technicznych PANS w Przemyślu.

Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorat z nauk rolniczych uzyskała na Akademii Rolniczej w Krakowie. Praca doktorska dotyczyła metali ciężkich, głównie ograniczenia bioprzyswajalności kadmu przez rośliny użytkowane rolniczo.  Zainteresowania naukowe dotyczą chemii analitycznej, a szczególnie wykorzystania różnych metod analitycznych w tym także instrumentalnych, do oznaczania jakości produktów spożywczych, wykrywania zanieczyszczeń bądź zafałszowań żywności. Jest autorką bądź współautorką publikacji związanych z problematyką jakości produktów żywnościowych, a także obecnością metali ciężkich w środowisku. Prowadzi zajęcia m.in. z przedmiotów: Chemia, Chemia żywności, Analiza i ocena jakości żywności. Zainteresowania prywatne to przede wszystkim dalekie podróże i poznawanie innych krajów z bogactwem ich przyrody i kultury.  

 

mgr inż. Kornelia Jaworska-Tomczyk

Kornelia Jaworska-Tomczyk w 2012 uzyskała tytuł mgr inż. Technologii żywności na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie (specjalność: żywienie człowieka, specjalizacja: żywność prozdrowotna). Również w 2012 roku ukończyła studia licencjackie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie z Fizjoterapii, a w roku 2015 uzyskała mgr Fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Pracowała między innymi w biurze głównym Tesco Polska przy procesie wprowadzania nowych produktów na rynek, projektowaniu opakowań, analizie jakości produktów i ich ocenie sensorycznej oraz w centrum dietetycznym zajmując się oceną stanu odżywienia i wskaźników antropometrycznych człowieka, poradnictwem dietetycznym, układaniem i bilansowaniem diet, opieką nad pacjentem. Od 2015 roku wykładowca Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu, prowadzi zajęcia na kierunkach: Pielęgniarstwo, Jakość i Bezpieczeństwo Żywności, Inżynieria Produkcji Kosmetyków i Suplementów. Zainteresowania badawcze i publikacje związane są z jakością zdrowotną żywności, wpływem żywności na zdrowie człowieka i wpływem żywienia na usprawnienie procesu rehabilitacji.

 

dr Elżbieta Radochońska-Wasiewicz

Dr nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia

Zatrudniona w Instytucie Nauk Technicznych PANS w Przemyślu oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Przemyślu (nauczyciel dyplomowany). Od 2007 roku egzaminator w zawodzie technik ekonomista (Nr decyzji 341[02]/1008/07)  i w zawodzie technik agrobiznesu (Nr decyzji 341[01]/991/07).

Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskała w 2017 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a magistra na Wydziale Marketingu i Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej w 1998 roku. Podyplomowe studia z zakresu matematyki w szkole w Instytucie Studiów Podyplomowych w Warszawie a z przygotowania pedagogicznego na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Zainteresowania badawcze i dorobek skupiają się wokół konkurencyjności przedsiębiorstw, ekonomii i zarządzania oraz praktycznej rachunkowości. Jest współautorką programów, materiałów pomocniczych oraz prowadzi lub prowadziła zajęcia między innymi z przedmiotów: zarządzanie strategiczne dla inżynierów, zarządzanie innowacjami, ekonomia, komputerowe systemy finansowo-księgowe, zarządzanie produkcją i usługami, zarządzanie projektami, finanse i rachunkowość. Jest członkiem komisji wydziałowych. Stale podnosi swoje kalifikacje z zakresu zarządzania, aktualnie na studiach Master of Business Administration w SGK w Warszawie.